താലി...🥀

താലി...🥀

dramahumourwomen
Ishq നിറഞ്ഞൊരു കാന്താരി "✍️ Fathimathul Suhaila"
4.8
5177 ratings & 1570 reviews
336916
6 hours
64 parts
നിബന്ധനയുടെ പേരിൽ ഒന്നായവർ ... സാഹചര്യം മൂലം വിവാഹം കഴിച്ചവർ.. അവൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുമോ...? അതൊ ഇരുട്ടറയുടെ കാണാകയങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വിടുമോ..? മൃതുഞ്ജയ് മഹാദേവൻ❤️ സൃഷ്ടി ദീക്ഷ
336916
6 hours
parts
നിബന്ധനയുടെ പേരിൽ ഒന്നായവർ ... സാഹചര്യം മൂലം വിവാഹം കഴിച്ചവർ.. അവൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുമോ...? അതൊ ഇരുട്ടറയുടെ കാണാകയങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വിടുമോ..? മൃതുഞ്ജയ് മഹാദേവൻ❤️ സൃഷ്ടി ദീക്ഷ
Subscribe the author and get early access to new parts, superfan badge and much more.

Chapter

6
താലി..🥀
Download the app to read this part
7
താലി..🥀
Download the app to read this part
8
താലി..🥀
Download the app to read this part
9
താലി..🥀
Download the app to read this part
10
താലി..🥀
Download the app to read this part
11
താലി..🥀
Download the app to read this part
12
താലി..🥀
Download the app to read this part
13
താലി..🥀
Download the app to read this part
14
താലി..🥀
Download the app to read this part
15
താലി..🥀
Download the app to read this part